zaterdag 7 augustus 2010

VVD, de partij van nieuw asfalt

We weten nu waarom!

CDA, pas op je tellen.

Op 11 september zal Geert Wilders aanwezig zijn in New York om mee te gaan protesteren tegen de komst van een moskee op de plek waar eens de Twin Towers hebben gestaan. Precies negen jaar eerder boorden twee gekaapte vliegtuigen, waarvan extremistische islamitische terroristen het commando hadden overgenomen, zich onafhankelijk van elkaar in de twee torens van het World Trade Centre. Veel Amerikanen vinden het ongepast dat juist op Ground Zero een moskee zal gaan verrijzen. Vanuit ethisch oogpunt kan men inderdaad vragen stellen of het echt moreel verantwoord is om juist op deze emotioneel beladen plaats een islamitisch gebedshuis te gaan bouwen. Vanuit Amerikaans patriotisme heeft de plek waar krap 3000 mensen de dood hebben gevonden, waaronder ruim 400 brandweerlieden en politieagenten, een symbolische waarde gekregen. Dit hoofdzakelijk uit piëteit met de slachtoffers.


Een Wilders aanhanger.

Net als in Nederland wonen in Amerika mensen met een islamitische achtergrond, die deel uitmaken van de Amerikaanse samenleving en een Amerikaans paspoort dragen. Ook deze bevolkingsgroep, die in meerderheid een zekere vaderlandsliefde heeft ontwikkeld voor hun nieuwe thuisland, heeft recht op godsdienstvrijheid en is daarmee volledig vrij om uiting te geven aan hun geloof door middel van het bezoeken van een gebedsdienst in een moskee. Of een nieuw te bouwen moskee op Ground Zero daar de meest geëigende plek voor is, is een ethische kwestie. Een kwestie van goede smaak of niet. Gelet op de symboolwaarde van Ground Zero zou men uit piëteit met de eerder genoemde slachtoffers ook tot een andere afweging gekomen kunnen zijn, dan de instemming met de bouw van de moskee, zoals deze nu is verleend aan de opdrachtgevers daarvan.

Andere rechtse groeperingen grijpen de terechte commotie onder de vaderlandslievende bevolking aan, om de tegenstellingen tussen de aanhangers van de islam en de kennelijke bedreiging daarvan voor eigen cultuur en joods-christelijke identiteit, uit te vergroten en te demoniseren waarbij op de onderbuikgevoelens van de burgers wordt ingespeeld. Dit gebeurt niet uit piëteit met de gevallen slachtoffers maar vooral om angst en haat te zaaien en daarmee de samenleving als geheel te destabiliseren en op te zetten tegen de islamitische minderheid.

Door zich onuitputtelijk op ongenuanceerde wijze uit te laten over de islam en de mensen die hieraan religieus verbonden zijn, mag Geert Wilders zich tot het corps van de rechts extremisten rekenen. Nu echter Geert afreist naar New York, speciaal om mee te protesteren tegen de moskee, komt de beoogde gedoogsteun aan een minderheidskabinet van VVD en CDA in een geheel ander licht te staan. Hoe kan een christelijke partij als juist het CDA, waarbij naastenliefde vanuit een sterk sociaal besef, dat tot op heden hoog in haar vaandel heeft gestaan, zich zo uitleveren aan de wil van de persoon Wilders, in ruil voor een voortdurend in gijzeling verkerende regeringsmacht? Doet het CDA daar werkelijk goed aan? De beantwoording van deze vraag is pur sang een ethische kwestie. De verantwoording voor de keuze om in te stemmen met regeringsdeelname zal uiteindelijk worden bepaald door de resultante van de heersende overtuigingen tussen de Rooms Katholieken en de Protestanten binnen de partij. Dit kan leiden tot een ongewenste polarisatie en in het ergste geval tot het morele faillissement van de partij. CDA pas op je tellen en laat je niet indirect door Wilders vellen.