maandag 7 november 2011

Oproep TK fractie GroenLinks - Kunduz

Geachte 2e Kamerleden van GroenLinks,

Naar mij uit recente informatie bekend is geworden, zal aan de Tweede Kamer en dus ook aan uw fractie op woensdag 9 november a.s, vanuit regeringszijde een voorstel worden gedaan over een veranderende invulling van de politietrainingsmissie in Kunduz (brief 4 november 2011). Zoals u weet heeft deelname aan deze missie, met de doorslaggevende steun van de GroenLinks 2e Kamerfractie, begin dit jaar tot veel rumoer geleidt binnen onze partij. Als lid van de Landelijke Partijraad heb ik zelf aan de voorafgaande discussie mogen deelnemen en in lijn met het door de PR uitgebrachte advies u ontraden om aan deze "civiele" missie deel te gaan nemen.

Nu er binnen een jaar, significante wijzigingen in de opzet van de Kunduz missie dienen te worden doorgevoerd, roept zich bij mij de vraag op hoe het mogelijk is dat de inzet van een deel van de betrokken trainers zo wezelijk anders is komen te liggen dan begin dit jaar kon worden voorzien en waarmee de 2e Kamerfractie van GroenLinks akkoord kon gaan. Gelet op het voorstel met de wijzigingen in de missie dat nu aan u wordt gedaan, lijkt het mij legitiem om daaraan de vraag te verbinden in hoeverre u begin dit jaar onder gekunstelde en instabiele uitgangspunten de missie bent binnengestapt? De voorgestelde wijziging in de missie geeft aan dat er kennelijk aanleiding is om de eerder verrichte inventarisatie omtrent taken en inzet los te gaan laten en in te gaan ruilen voor additionele taken zoals enerszijds het trainen van politiekrachten uit andere Afghaanse provincies danwel de trainingen te richten op een toekomstige politieorganisatie welke zich met ondermeer "civiele" grenscontrole zal gaan bezighouden. Deze veranderingen in de missie vragen een hernieuwde afweging binnen uw fractie of GroenLinks daaraan nog wel haar steun kan en wil verlenen.

Hoewel velen binnen GroenLinks maar ook de Minister van Defensie kennelijk, een andere mening waren toegedaan, heeft de huidige missie het predikaat civiel meegekregen. De vraag in hoeverre de missie civiel blijft, moet wederom worden gesteld in relatie tot de twee voorgelegde wijzigingen in de missie. Ten aanzien van het trainen van politiemensen afkomstig uit andere Afghaanse provincies ontbreekt nadien volstrekt de mogelijkheid om te monitoren hoe dit opgeleide personeel in de praktijk zal worden ingezet. Daarmee valt een belangrijke toezegging van het kabinet Rutte aan GroenLinks onder de missie weg.
Ten aanzien van de andere trainingsoptie, het opleiden van personeel welke zich op middellange termijn bezig gaat houden met grenscontroles, dient te worden opgemerkt dat deze op te richten nieuwe civiele politieorganisatie er nog niet is en het ook niet zeker is dat deze er echt zal gaan komen. Het personeel van de op te richten civiele politieorganisatie maakt nu nog deel uit van een militaire structuur, waarmee het dus volstrekt onzeker wordt of de trainingsmissie toch niet zal gaan bijdragen aan het opleiden van (toekomstige) militaire(n) (politieagenten).

Indien u ruimte laat om in te gaan stemmen met de wijzigingen, dan conformeert u zich mogelijk met het loslaten van enkele strikte voorwaarden waaronder GroenLinks eerder kon instemmen met de missie. Dat lijkt mij op voorhand niet erg verstandig. Bovendien zou het nu al kenbaar maken, dat u als fractie wellicht iets ziet in de voorgestelde wijzigingen, eveneens betekenen dat vele betrokken GroenLinkser, welke hierover eveneens een mening hebben, mogelijk niet (tijdig) worden gehoord, hetgeen wederom tot reuring in de partij zou kunnen gaan leiden. Dit zou ik als betrokken en actief GroenLinkslid erg betreuren.

Ik verzoek u dan ook om woensdag aanstaande, uw kaarten vooralsnog voor de borst te houden en over de voortgang van de missie inclusief de voorgestelde wijzigingen zonder last (maar wel met ruggespraak met uw achterban) de benodigde tijd te nemen om tot een afgewogen besluit t.b.v. deze netelige kwestie te komen.
De reden tot dit verzoek wordt mede ingegeven door de berichtgeving op de GroenLinks website waarin Mariko Peeters aangeeft het goed te vinden dat de regering, binnen de grenzen van de politieke opdracht, onderzoekt hoe de missie zich steeds kan blijven aanpassen op de positieve ontwikkelingen welke de civiele politie in Afghanistan momenteel doormaakt. Dit neigt naar een enigszins positieve insteek van de fractie, terwijl het nu juist mijn indruk is dat de politietrainingsmissie, in de vorm zoals deze aanvankelijk bedoeld was, niet tot volle wasdom lijkt te gaan komen en waarbij de voorziene wijzigingen in feite een noodsprong zijn om hieraan alsnog inhoud te kunnen blijven geven.

Wellicht ben ik daarin mis maar dan moet u mij daarin nog overtuigen.


Met vriendelijke groet,

Herman Folkerts,
Lid Partijraad GroenLinks
Lid Provinciale Statenfractie Groningen
Lid Gemeenteraadsfractie in de gemeente Oldambt