zondag 30 december 2012

Hosanna

Een wijdverbreid misverstand betreft de opvatting dat de muziek van Bach zware kost is. Neem nu het zwierige Hosanna in B minor mass 21, waarbij je al luisterend visioenen voor ogen krijgt van een in polonaise wild om het doopvont dansende bisschop, de habijt half los zwabberend om het lijf, rode neus en op het zalige leven proostend. De tinnen kelk met rode wijn hoog boven de bezwete corpus. De godsvruchtige misdienaren met opgeheven gevouwen handen in een kring om hem heen en al even zo opgezweept dansend door het prachtige engelen en hoorngeschal dat door de kathedraal klinkt. Zo mooi kan Bach dus zijn.

vrijdag 21 december 2012

GroenLinks en het statiegeld op PET flessen.

Op 27 november jongstleden werd de fractie van GroenLinks door één van onze leden opmerkzaam gemaakt op de mogelijke verdwijning van het statiegeld op PET flessen. Indien de gemeenten in Nederland op uiterlijk 11 december 2012 niet hadden aangegeven dat zij het statiegeld in stand wilden houden dan zou automatisch een convenant tussen de overkoepelende organisatie van gemeenten de VNG en de verpakkingsindustrie van kracht gaan worden, waarbij het statiegeld op de PET flessen zal worden afgeschaft. Dit terwijl in 2011 de gemeenten in meerderheid nog voor een uitbreiding van het statiegeld waren omdat zij van mening waren dat dit ook voor de kleinere formaten plastic flesjes zou moeten worden ingevoerd. Dit om het huidige problematiek van zwerfvuil binnen hun verzorgingsgebieden beheersbaar te kunnen houden.

Omdat het GroenLinks van oudsher in de genen zit om op te komen voor alles wat kwetsbaar is, zijn wij van mening dat statiegeld een effectief middel is om te voorkomen dat moeilijk afbreekbare flessen in ons milieu en onze natuur terecht gaan komen. Immers bij de consument blijft door het betaalde statiegeld de prikkel aanwezig om de lege flessen weer terug te brengen naar de winkel om het reeds betaalde onderpand weer terug te ontvangen.

Aangezien er geen vergadering van de gemeenteraad tussen de 28e november en de finale datum van 11 december gepland stond, heeft GroenLinks de BMR commissievergadering van 4 december 2012 aangegrepen om het standpunt van het college van B&W hierin te vernemen en de mening van de overige politieke fracties te peilen. Verantwoordelijk wethouder v/d Aker gaf hierbij aan dat het college nog geen officieel standpunt had ingenomen maar dat zij van mening was dat er met het convenant met de verpakkingsindustrie ingestemd zou moeten worden. Via het systeem van de gescheiden inzameling van huisvuil zouden de PET flessen niet in het milieu terecht komen en bovendien zou de gemeente een vergoeding gaan ontvangen voor deze inzameling via de grijze vuilcontainer,

De overige politieke fracties waren, net als de fractie van GroenLinks tot voor kort nog was geweest, niet op de hoogte van het af te sluiten convenant met de verpakkingsindustrie en de al snel naderende finale datum van 11 december, tot waarop de gemeenten uiterlijk konden reageren naar de VNG. De meerderheid gaf in de commissievergadering aan zich te kunnen vinden in de mening van de wethouder. Slechts enkele partijen gaven aan dat zij met ons het systeem van statiegeld prevaleren boven het systeem van gescheiden inzameling voor PET flessen. De realiteit is dat de gemeente Oldambt echter heeft ingestemd met het convenant tussen de VNG en de verpakkingsindustrie.

De fractie van GroenLinks vindt dit erg jammer en had liever gezien dat deze kwestie tijdig geagendeerd was geworden in de commissie BMR en daarna was doorgezet ter besluitvorming in de gemeenteraad. Wij vrezen dat met het instemmen met het convenant een statiegeldregeling voor ook de kleinere flesjes verder weg is dan ooit. Voor het reduceren van het zwerfvuil dat daarmee in ons milieu en natuur terecht komt is dit echt een gemiste kans. Bovendien zijn de grijze vuilcontainers nu al krap bemeten om al het huisvuil van 14 dagen in kwijt te kunnen. Als daar ook nog de volumineuze lege PET flessen, die een gemiddeld gezin verbruikt, bij in moeten dan vrezen wij het ergste. Ook dan bestaat er het risico dat deze flessen, die inmiddels voor de consument geen waarde meer vertegenwoordigen, alsnog gaan zwerven in ons milieu.