zaterdag 27 april 2013

Dodenherdenking - de les van Vorden

We herdenken jaarlijks op 4 mei onze doden opdat we niet vergeten. Vrijheid is een kostbaar bezit. Dat we ons daarvan niet iedere dag bewust zijn komt omdat vrijheid zo van zelfsprekend lijkt. De jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei maakt ons bewust van het feit dat onze hedendaagse vrijheid bevochten is en dat er mensen zijn geweest die voor deze vrijheid hun leven hebben gelaten. Net zoals er nu nog steeds mensen zijn die tegen de verdrukking in vechten voor hun vrijheid. Syrie is daar nog steeds het meest trieste voorbeeld van. Dat is zondermeer onrecht, omdat in vrijheid mogen leven een recht is dat ons allen toekomt.

In Vorden ging de dodenherdenking vorig jaar mis omdat het organisatiecomite met gemeentelijke toestemming ook 10 gesneuvelde Duitse soldaten in de herdenking wilde betrekken. De graven van deze soldaten liggen in de directe omgeving van de plek waar de herdenking ieder jaar plaats vindt. Met dit initiatief wilde het comite 67 jaar na de oorlog een gebaar van verzoening maken omdat in het hedendaagse maatschappelijke verkeer de vriendschapsbanden met de Duitse buren inmiddels volledig herstelt zijn.

Federatief Joods Nederland stapte naar de rechter om met een kort geding de herdenking in de gekozen vorm tegen te houden. De federatie is van mening dat het mede herdenken van de Duitse soldaten beledigend en grievend is voor de nabestaanden van Joodse oorlogslachtoffers die juist onder de Duitse tirannie zo vreselijk veel hebben geleden. Met die pijn moet rekening worden gehouden. De rechtbank in Zutphen kon daar in mee gaan en verbood het de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente Bronckhorst, waar Vorden onder valt, om langs de laatste rustplaatsen van de Duitse soldaten te lopen. In het geval van de herdenking in Vorden vond ik dat jammer. Jammer, omdat het hier gaat om Duitse soldaten van de Wehrmacht die gedwongen waren om als dienstplichtigen mee te doen aan de waanzin van hun fuhrer. Of ze het nu wel of niet eens waren met de ideologie van Hitler Duitsland, ook zij werden de oorlog ingestuurd en zijn naar mijn oordeel dus eveneens oorlogslachtoffer.

Het zou anders zijn geweest als de desbetreffende soldaten SS-ers waren geweest, omdat in dat geval deze bewust hebben gekozen voor het verfoeilijke regiem van Hitler en de zijnen. Daar was echter in de situatie van Vorden geen sprake van. De Duitse soldaten die daar ter grave liggen zijn eveneens hun vrijheid ontnomen. Ook zij hebben de oorlog met hun dood moeten bekopen. Zij hadden echter de pech om vanuit ons perspectief in het verkeerde uniform te zijn gestorven. Het zou een groot gebaar zijn geweest als er begrip was getoond voor ieders slachtofferrol in deze gevoelige kwestie. Het comite en de gemeente Bronckhorst hebben m.i. hierin bijzonder veel lef getoond, immers een oorlog, maar zeker deze, kent goed beschouwd, alleen maar slachtoffers.

vrijdag 26 april 2013

Decubitus

Vanmorgen kwam de zuster de zaal op en vroeg aan mij: 'hoe staat het met uw decubitus? De decubi..wat, zuster? ....
Heeft u last van doorligplekken, meneer Folkerts?
Nee zuster, die heb ik niet maar bovendien is het de taak van de verpleging om dat toch te voorkomen! Daar heeft u gelijk in, antwoordde de verpleegkundige. Nu heb ik vernomen, zo hernam ik het woord, dat een preventieve Romeinse massage een probaat middel schijnt te zijn om doorligplekken te voorkomen.
Tja, dat zou kunnen zei de zuster, maar daar hebben wij hier hele speciale matrassen en bedden voor. Oh, zei ik, een speciaal bed, zuster?
Jazeker, meneer Folkerts, een zeer probaat middel zo'n .... spijkerbed.

vrijdag 19 april 2013

Sterk en Sociaal

Van oorsprong zou ik mij eigenlijk gewoon bij de PvdA thuis hebben moeten voelen, want ik kom uit een echt rood sociaal-democratisch nest waar de VARA-gids onder de richel van de televisie lag en de verzekeringen waren afgesloten bij de Centrale. Mijn vader was van oudsher aangesloten bij de handelsbond Mercurius en mijn beide ouders behoorden tot de vaste achterban van Joop den Uyl. De warme gevoelens voor de PvdA verdwenen bij mij met de komst van Wim Kok die als voorman van de partij direct de rode ideologische veren heeft afgeschud. Daarna is het, ondanks de goede bedoelingen van Spekman, nooit meer goed gekomen met de PvdA.

Hieronder heb ik een aantal maatregelen verzameld waarvoor de PvdA mede verantwoordelijk is als ondertekenaar van het regeringsakkoord met de VVD. Sterk en Sociaal was de verkiezingsleus, weet u het nog?

De PvdA wil aanpassingen in de Algemene Nabestaandenwet (ANW) door het recht op nabestaandenpensioen voor nieuwe gevallen na 1 januari 2014 tot maximaal één jaar te beperken. Na deze periode wordt verwacht dat nabestaanden weer volledig kunnen participeren in de maatschappij. Kennelijk denkt Jette Klijnsma dat mensen die een partner hebben verloren een ingebouwd knopje hebben waarmee ze hun verdriet na een jaar uit kunnen schakelen. "Nu genoeg gesnotterd, werken kreng" lijkt de onderliggende boodschap te zijn.

Door de geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd blijkt dat sommige mensen die al met vervroegd of pre-pensioen zijn gegaan, te kampen hebben met een gat en dus verminderde inkomsten hebben doordat zij zich op het gewijzigde beleid in het regeerakkoord niet hebben kunnen voorbereiden. Klijnsma komt nu met een overbruggingsregeling voor alleen die mensen die minder in te komen hebben dan 150% van het wettelijk minimum. De overige groepen hebben gewoon het nakijken.

De PvdA werkt als regeringspartij mee aan een bezuiniging van maar liefst 75% op het budget huishoudelijke zorg. Hierdoor dreigen 100.000 banen in de thuiszorg te verdwijnen en komen eveneens duizenden mensen welke afhankelijk zijn van deze zorg zonder hulp te zitten. Alleen mensen die kapitaalkrachtig genoeg zijn om dit zelf te kunnen bekostigen kunnen hun huishoudelijke hulp behouden. Lekker sterk en sociaal!

Ten onrechte in gedwongen hechtenis, het niet ontvangen van voldoende juridische bijstand en het niet geven van de noodzakelijke medische zorg, het overkwam de Russische vluchteling Dolmatov in de Nederlandse vluchtelingenketen. Dit allemaal als gevolg van een hardvochtig asielbeleid waarbij de inspanningen gericht zijn op het zo snel mogelijk weer uitzetten van ongewenste vluchtelingen. Ook hiervoor draagt de PvdA als regeringspartij medeverantwoordelijkheid. Leek het erop dat de fractie van de PvdA in het verantwoordingsdebat met staatssecretaris kritisch was over het gebeurde, toen het er op aankwam en Teeven de onvoorwaardelijke steun van de PvdA fractie eiste waren de poppetjes weer gauw om. Gekozen werd voor de macht in plaats voor de eigen zwaarwegende principes als het gaat om mensenrechten.

Illegaliteit wordt mede door de PvdA strafbaar gesteld. Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen of willen naar het land van herkomst worden de straat opgeschopt en vervolgens opgejaagd en als criminelen door de staat vervolgd.

Met ingang van 2013 krijgen ouderen volgens het regeerakkoord geen indicatie meer voor wonen en verblijf in verzorgingshuizen. De zorgzwaartepakketten ZZP 1, 2 komen te vervallen en ouderen met een indicatie voor ZZP 3 en 4 komen niet meer voor opname in een verzorgingstehuis in aanmerking. veel ouderen, waaronder ook veel dementerende mensen zijn dan voortaan op zorg in de eigen woonruimte aangewezen. In Haagse termen wordt dit eufemistisch 'extramuralisering' genoemd. Echter voor ouderen met deze zorgvraag betekent dit dat zij het wonen en verblijf voortaan zelf moeten betalen in plaats van dit via de AWBZ-aanspraak te ontvangen.
Inmiddels wordt met sociale partners gesproken over een afzonderlijk af te sluiten zorgakkoord waarin opgenomen wordt dat mogelijk de opname in een verzorgingshuis van ZZP 4 patiënten mogelijk blijft en de bezuinigingsmaatregelen voor het ZZP 3 pakket enigszins wordt verzwakt. Zeker is dat echter nog niet en dus blijft het onzekerheid troef voor de betrokkenen en dat nu al maanden en maanden lang.

dinsdag 16 april 2013

Bonuscultuur

Het college van B&W heeft ten behoeve van besluitvorming in de Gemeenteraad van 24 april aanstaande, een raadsvoorstel aangeboden om de Verordening op de Raadscommissies gemeente Oldambt 2011 op een tweetal punten aan te passen. De eerste aanpassing betreft de duiding van artikel 4 van deze verordening. Onduidelijkheid hieromtrent was ontstaan nadat de raadsleden Kötz en Hofstee de fractie van GroenLinks hadden verlaten om ter ere van eigen glorie en portemonnee verder te gaan onder de naam Progressief Oldambt. De vraag riep zich op of zij ook als raadscommissielid konden blijven functioneren maar dit is nu uitgezocht, niets staat hen meer in de weg en die duiding zal met een aanscherping nu worden verduidelijkt in de verordening. Het tweede voorstel gaat verder en betreft de bemensing van de commissies in het laatste jaar van de raadsperiode. De verordening bepaalt nu dat slechts commissieleden mogen worden benoemd die op de kandidatenlijst voorkomen van de partij die zij vertegenwoordigen. Het voorstel is nu echter om in het laatste jaar van de raadsperiode ook personen in de commissie te mogen laten opnemen die niet op een kandidatenlijst voorkomen. Indien de raad daartoe zou besluiten dan is dat een mooie extra bonus voor het moreel verwerpelijk gedrag van de groep Kötz/Hofstee. Immers zij zouden dan ins Blaue Hinein zomaar commissieleden mogen lanceren, zonder daar ook maar enige democratische legitimatie voor te hebben. Dat lijkt mij net iets teveel van het goede.

zaterdag 13 april 2013

En de Wereldbazaar dan?

Als je aangeeft dat je het een uitgelezen kans vindt dat er een Factory Outlet Center in het centrum van Winschoten moet komen, wat moet je dan vinden van de Wereldbazaar, een concept voor een soort Zwarte Markt waar onderneemster Petra van Gaanderen haar hele ziel en zaligheid aan heeft verpand om het binnen de gemeente Oldambt gerealiseerd te krijgen.

Dat moet er dus gewoon gaan komen in Winschoten, is mijn persoonlijke mening. Net als in Beverwijk zal zo'n centrum bezoekers van heinde en ver gaan trekken en in het geval van onze gemeente tot ver uit Duitsland. Is zo'n centrum dan niet een bedreiging voor de bestaande middenstand in Oost Groningen? Dat is kennelijk wel de angst van Handel en Nijverheid, de vereniging van winkeliers in Winschoten, althans voorzitter Jos Offenberg geeft aan niet op een dergelijk centrum te wachten. Is die angst terecht? Naar wat ik heb begrepen opent de Wereldbazaar haar deuren in het weekend met een sterke focus op de zondag, een dag dat de reguliere winkels nog niet standaard open zijn en dus ook geen rechtstreekse concurrentie van elkaar ondervinden. Bovendien, het oosters georiënteerde assortiment waar de bazaar zich op gaat richten wijkt grotendeels af van wat door de middenstand regulier wordt aangeboden. Als derde te onderscheiden verschil zie ik de doelgroepen waarop de Wereldbazaar en de reguliere winkels zich richten. De Bazaar trekt een publiek uit de wijde omtrek, zoals gezegd tot ver in Duitsland, die specifiek komen voor de sfeer en beleving van de markt. Dit publiek is een ander publiek dan de lokale bevolking die zich richt op het winkelassortiment van de plaatselijke winkeliers. Naar mijn oordeel bijten het initiatief en de middenstand in Winschoten elkaar dan ook niet.

Wel kan de Wereldbazaar Winschoten op de kaart zetten als een plaats dat iets te bieden heeft op het gebied van het consumentenvermaak. Het is juist de reguliere middenstand die daar een graantje van mee kan pikken. De werkelijke bedreiging voor de huidige middenstand komt vanuit de vele goedkoper werkende webshops op internet en de onder druk staande voorzieningen door de bevolkingskrimp en niet vanuit de initiatieven die het economisch tij in onze regio juist helpen te keren.

woensdag 10 april 2013

Outlet Center in Winschoten is juist een uitgelezen kans.

GroenLinks in het Oldambt is verbaasd om te moeten vernemen dat wethouder van Leeuwen veertien dagen geleden al bij voorbaat afscheid heeft genomen van een nog onofficieel voorstel van de provinciale VVD fractie om een Outlet Factory Center, zo mogelijk in Winschoten te vestigen. In tegenstelling tot zo'n centrum op een weiland in Zuidbroek, waarbij winkeliers in omliggende steden en dorpen het zwaar te verduren krijgen, kan een dergelijk centrum, geïntegreerd in een reeds bestaand koopcentrum het huidige winkelbestand aldaar versterken, aldus de fractie van GroenLinks in het Oldambt.

Door het concept enigszins te wijzigen en outlet-ondernemers onder te brengen in de huidige panden waar al leegstand is, bijvoorbeeld de Torenstraat, wordt de gehele stad Winschoten geholpen. De leegstand in de stad wordt ermee tot stilstand gebracht en bovendien versterkt het plan het huidige winkelbestand waardoor Winschoten zich weer kan herstellen tot een echt gezellig koopcentrum. Ook wordt de stad Winschoten in toeristisch opzicht optimaal op de kaart gezet. er zal sprake zijn van synergie want als bezoekers eenmaal in het centrum aanwezig zijn, zullen ze ook de overige winkels gemakkelijker gaan bezoeken. Een dergelijke ontwikkeling leidt dan ook tot meer werkgelegenheid terwijl naar verwachting de komst van een dergelijk centrum eveneens een impuls bij marktpartijen tot stand zal brengen om weer te gaan investeren in het karakteristieke handelshart van Winschoten. Wij snappen de Pavlov-reactie van de wethouder dan ook niet goed. Volgens de nog steeds actieve fractie (gedwongen buiten-parlementair) van GroenLinks valt er juist voor de gemeente Oldambt veel te winnen.